Nhập hồ sơ trực tuyến

Nhập hồ sơ

CÁC DỊCH VỤ DÀNH CHO SINH VIÊN ĐÃ ĐƯỢC CHUYỂN SANG TRANG MYBK.HCMUT.EDU.VN

Học phí HK1(2012-2013): Qua DAB đợt 1
Cập nhật vào lúc 28/09/2012 09:18 |     

DANH SÁCH SINH VIÊN QUÉT HỌC PHÍ TỰ ĐỘNG QUA DAB NGÀY 24,25,26/09/2012


Cập nhật ngày 27/09/2012
DS này sắp xếp tăng dần theo F_MAKH+F_TEN
>> Xem danh sách quét học phí thành công
>> Xem danh sách quét học phí không thành công
Hình ảnh cá nhân
& tốt nghiệp