Nhập hồ sơ trực tuyến

Nhập hồ sơ

CÁC DỊCH VỤ DÀNH CHO SINH VIÊN ĐÃ ĐƯỢC CHUYỂN SANG TRANG MYBK.HCMUT.EDU.VN

Lịch sử phát triển
Cập nhật vào lúc 22/08/2011 10:43 |     

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

1950s
Tiền thân của Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP.HCM là Trung tâm Quốc gia Kỹ thuật Phú Thọ được thành lập vào ngày 29/6/1957 gồm bốn trường thành viên là Cao đẳng Công chánh, Cao đẳng Điện lực, Quốc gia Kỹ sư Công nghệ Việt Nam Hàng hải.

1960s
Trường Cao đẳng Hóa học được thành lập và cũng thuộc Trung tâm Quốc gia Kỹ thuật Phú Thọ.

1970s
Đến năm 1972, Trung tâm Quốc gia kỹ thuật được đổi tên thành Học viện Quốc gia Kỹ thuật, là cơ sở duy nhất đào tạo kỹ sư và cán sự tại miền Nam lúc bấy giờ.

Theo sắc lệnh số 010/SL/VNGDTN ngày 11/1/1974 Học viện Quốc gia kỹ thuật được sát nhập vào Viện Đại học Bách Khoa Thủ Đức và đổi tên thành Trường Đại học Kỹ thuật. Cùng năm 1974 tại Trường Cao đẳng Công chánh thành lập Ban Cao học Thanh hóa (Kỹ thuật môi trường hiện nay). Như vậy lần đầu tiên trường thiết lập chế độ đào tạo trên Đại học.

Sau ngày thống nhất đất nước, theo quyết định số 426/Ttg ngày 2/10/1976 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Trường được mang tên Trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM. Là một trong ba Trường Đại học Bách Khoa, Trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM có nhiệm vụ đào tạo các kỹ sư thuộc lĩnh vực xây dựng cơ bản, công nghiệp, thăm dò khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường, chủ yếu phục vụ vùng phía Nam của đất nước.

1980s
Từ năm 1981, Trường bắt đầu đào tạo Nghiên cứu sinh (trên Đại học). Năm 1990, Trường mở thêm hệ đào tạo Cao học. Như vậy việc đào tạo sau Đại học đã được Trường đặc biệt quan tâm từ 1981.

1990s

Theo Quyết định số 16/CP ngày 17/01/1995 của Thủ tướng Chính phủ, Đại học Quốc gia TP.HCM được thành lập. Trường Đại học Bách khoa TP.HCM trở thành một trong 09 trường thành viên của ĐHQG TP.HCM với tên gọi là Trường Đại học Kỹ thuật.

2000s
Với Quyết định số 15/2001/QĐ-TTg và Quyết định số 16/2001/QĐ-TTg ngày 12/2/2001 của Thủ tướng Chính phủ, ĐHQG TP.HCM được tổ chức lại chỉ còn 3 trường thành viên, đồng thời Đại học Kỹ thuật được mang lại tên truyền thống của mình là Trường Đại học Bách Khoa.
Hình ảnh cá nhân
& tốt nghiệp