Nhập hồ sơ trực tuyến

Nhập hồ sơ

CÁC DỊCH VỤ DÀNH CHO SINH VIÊN ĐÃ ĐƯỢC CHUYỂN SANG TRANG MYBK.HCMUT.EDU.VN

Đội ngũ cán bộ
Cập nhật vào lúc 22/08/2011 11:15 |     

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ

Tính đến tháng 05 năm 2005, trường có 1.125 CBCC trong đó có 890 cán bộ giảng dạy (CBGD). Trong số CBGD có 10 giáo sư, 47 phó giáo sư, 186 tiến sĩ, 315 thạc sĩ, 172 giảng viên chính, 657 giảng viên, 2 nhà giáo nhân dân, 25 nhà giáo ưu tú. CBGD có trình độ sau đại học chiếm 56% số CBGD, tỷ lệ CBGD có tuổi dưới 35 là 47,8%. Hàng năm trường có gần 200 lượt CBGD học ở nước ngoài để lấy bằng tiến sĩ và thạc sĩ.

Để biết thêm thông tin xin tham khảo:

- Website phòng TCHC: http://www.hcmut.edu.vn/phongban/tchc-cd/tchc/
Hình ảnh cá nhân
& tốt nghiệp