Nhập hồ sơ trực tuyến

Nhập hồ sơ

CÁC DỊCH VỤ DÀNH CHO SINH VIÊN ĐÃ ĐƯỢC CHUYỂN SANG TRANG MYBK.HCMUT.EDU.VN

Các trung tâm thuộc trường
Cập nhật vào lúc 22/08/2011 11:28 |     

CÁC TRUNG TÂM

Tên trung tâm
Website
Liên hệ
TT Nghiên cứu ứng dụng công nghệ xây dựng
http://www.reactec.vn (84.8) 8643955
TT Thiết bị nhiệt và năng lượng mới
http://www.rectere.hcmut.edu.vn (84.8) 8653819
TT Nghiên cứu lọc hóa dầu
http://www.rptc.hcmut.edu.vn (84.8) 8660678
TT Bồi dưỡng KT VH Bách Khoa
http://www.bdktvh.hcmut.edu.vn (84.8) 8645134
TT Ngoại ngữ
http://www.flc.hcmut.edu.vn (84.8) 8647256 Ext 5310
TT Nghiên cứu vật liệu Silicat
   
TT Kỹ thuật điện toán
http://www.cce.hcmut.edu.vn (84.8) 8647256 Ext 5371
TT Du hoc
http://www.cos.hcmut.edu.vn (84.8) 8654600
TT Đào tạo bảo dưỡng công nghiệp
http://www.iut.hcmut.edu.vn (84.8) 8647525
TT Cộng nghệ thông tin địa lý
http://www.ditagis.hcmut.edu.vn (84.8) 8642768
TT Chuyển giao công nghệ
   
TT Nghiên cứu vật liệu mới
  (84.8) 8650290
TT Nghiên cứu vật liệu Polymer
  (84.8) 8655456
Trung tâm BR&T
http://www.brnt.hcmut.edu.vn (84.8) 8660898
TT Nghiên cứu vật liệu mài cao cấp
   
Hình ảnh cá nhân
& tốt nghiệp